Podmínky

1. Definice

 

1. Klient / výzkumník / odborník

 

Fyzická či právnická osoba, která může být jednotlivcem, institucí, společností či laboratoří, která využívá lidských účastníků pro klinický výzkum či výzkum vyžadující zapojení lidí do provádění vědeckého výzkumu a s kterou Link2Trials uzavírá smlouvu o poskytování služeb.

 

2. Dobrovolník / lidský účastník studie

 

Člověk, který se zaregistruje na stránce Link2Trials a vyjádří tak přání zúčastnit se studie léku.

 

3. Dohoda

 

Vzájemný, písemně či e-mailem potvrzený souhlas s provedením jedné či více služeb Link2Trials.

 

4. Písemně

 

Jen korespondence v papírové podobě, opatřená datem a podpisem. E-maily do této definice nespadají.

 

2. Aplikovatelnost a dodatky

 

1. Tyto Všeobecné podmínky se týkají vzniku, obsahu a provádění veškerých dohod mezi klientem nebo lidským účastníkem studie a společností Link2Trials.

2. Obecné podmínky klienta, lidského účastníka či třetích stran se použijí, jen pokud bylo písemně výslovně stanoveno, že se vztahují na dohodu mezi stranami a že tyto Všeobecné podmínky budou vyloučeny.

3. Společnost Link2Trials má právo tyto Všeobecné podmínky upravit a prohlásit, že se vztahují na stávající dohody. Pokud klient či lidský účastník studie nechce přijmout dodatek k Všeobecným podmínkám, může dohodu ukončit ke dni, k němuž upravené Všeobecné podmínky nabyly účinnosti, za předpokladu, že o tomto ukončení vyrozumí společnost Link2Trials písemně doporučeným dopisem zaslaným co nejdříve, nikoli však později než 2 (dva) týdny po písemném oznámení dodatku.

4. Pokud je libovolné ustanovení těchto Všeobecných podmínek neplatné či ztratí platnost, ostatní ustanovení zůstanou plně účinná. Klient či lidský účastník a společnost Link2Trials se ve shodě budou snažit dohodnout se na novém ustanovení, které nahradí neplatné či zneplatněné ustanovení. Účel a význam neplatného či zneplatněného ustanovení bude brán v úvahu v co největší míře.

 

3. Odpovědnost

 

Společnost Link2Trials nemůže ověřovat přesnost, úplnost či kvalitu libovolných informací, které klienti a lidští účastníci studií zveřejňují na jejích stránkách. Nepřebírá tedy žádnou odpovědnost a nikterak se nezaručuje za záležitosti uvedené ve čl. 3 těchto Všeobecných podmínek.

 

Lidští účastníci

 

 • Kvalita studií a výzkumných institucí
 • Finanční vypořádání za účast lidských účastníků na studii
 • Konečný výběr dobrovolníků ze strany výzkumníka
 • Úplnost a přesnost zveřejněných reklam na studie
 • Rizika, která studie představují pro dobrovolníky
 • Libovolné osobní ztráty v důsledku účasti na studii
 • Případný výsledek plynoucí z výzkumu (studie) s lidskými účastníky a jeho hodnota, ať už je účastníkovi sdělen ústně či zveřejněn v písemném oznámení

 

Klienti

 

 • Úplnost a přesnost informací, které lidský účastník poskytne společnosti Link2Trials
 • Případná účast lidského účastníka na studii
 • Kvalita a počet dobrovolníků, které společnost Link2Trials může zároveň umístit do studie
 • Kvalita výběru lidských účastníků, který provádí společnost Link2Trials
 • Počet a vhodnost vybraných lidských účastníků
 • Do studie se dobrovolně nepřihlásí lidští účastníci
 • Výzkumník neposkytne lidským účastníkům informace o studii, nebo jim poskytne nedostačující či nesprávné informace
 • Lidský účastník neposkytne výzkumníkovi informace, nebo mu poskytne nedostačující či nesprávné informace

 

4. Obecné

 

1. Společnost Link2Trials za žádných okolností neručí za libovolnou ztrátu, která je způsobena používáním stránky Link2Trials či odkazů na ní, či je s tímto používáním spojena. Neručí ani za libovolnou ztrátu způsobenou nemožností otevřít stránku.

2. Společnost Link2Trials za žádných okolností neručí za žádnou ztrátu způsobenou v důsledku účasti na studiích, kterou zprostředkováváme, a neručí ani za libovolnou ztrátu plynoucí ze skutečnosti, že lidský účastník není do studie umístěn.

3. Položky uvedené výše pod bodem 1 až 2 čl. 4 spadají do výlučné odpovědnosti klienta, lidského účastníka a/nebo zúčastněné třetí strany. Tato podmínka je zásadní pro náš vztah s osobami, které využívají naši stránku.